Pradžia » Rašyba » Kaip parašyti projektą

Kaip parašyti projektą

Kaip parašyti projektą, kas yra PROJEKTAS

Pastaruoju metu žodis „projektas" yra labai madingas. Kartais atrodo, kad aplink vyksta vieni projektai: mokyklose vykdomi projektai, menininkai kuria projektus, kaimiškosioms bendruomenėms irgi tenka rašyti projektus. Kartais net pajuokaujama, kad per pertrauką darbe reikiaorganizuoti „projektą" - eiti gerti kavos.Kartais atrodo, kad įvairiąveiklą kažkiek dirbtinai bandoma „pakišti" po projekto sąvoka. Taip yradėl to, kad žodis „projektas" gali turėti kelias reikšmes.

Projektas- tai iniciatyva, keičianti situaciją. Sąvokoje „iniciatyva" telpalabai daug, todėl šia prasme vartojant žodį „projektas", galima šiąsąvoką pritaikyti labai įvairioms veiklos rūšims apibūdinti. Kita žodžio „projektas" reikšmė - iniciatyvos planas (scenarijus). Ši sąvoka mums yra įprastesnė ir pirmiausia ateinanti į galvą, todėl kartais atrodo, kad ši lyg ir siauresnė reikšmė naudojama apibūdinti platesniems dalykams.

Taigi pradedant atsakymą į klausimą "kaip parašyti projektą", pradėkime nuo pagindinių projektų dalių, arba etapų. Kiekvienas projektas turi savo „gyvenimo ciklą", kurio dalys yra tokios:

Projekto kūrimas;
Rėmėjų paieška;
Paraiškos rašymas;
Projekto įgyvendinimas.
Pagrindiniai projekto bruožai:

1. Aiškus tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas turėtų atsakyti į klausimą kokių rezultatų arba poveikio norime pasiekti?

Projekto uždaviniai turėtų atsakyti į klausimą, kokių priemonių imsimės užsibrėžtam tikslui (tikslams) pasiekti.

2. Tiksliai įvardinti laukiami rezultatai

Projekto rezultatai turi būti kaip nors išmatuojami, o ne abstraktūs. Kartais to pasiekti nėra lengva, ypačtada, kai projekto rezultatai matuojami ne kiekybiniais, o kokybiniaiskriterijais.

Taip pat reikėtų nurodyti, kaip vertinsite rezultatus.

3. Apribotas tvarkaraštis - griežti terminai

Visi darbai privalo turėti pradžią ir pabaigą. Žinokite, kad projekto vykdymo laikas turi būti numatytas iš anksto ir jo turi būti griežtai laikomasi. Rekomenduojama projekto vykdymo laiką suskirstyti į etapus, tai padės geriau paskirstyti žmogiškuosius ir materialinius išteklius bei disciplinuos darbo komandą.

4. Biudžetas

Tekstu išreikštoms idėjoms turi būti pateikiami skaičiai. Labai svarbu, kad tai, ką ruošiatės daryti, atitiktų biudžetą. Pinigų prašykite tiek, kiek reikia projektui. Jei, palyginti su tuo, ką norite daryti, prašote mažai pinigų, vadinasi, neįgyvendinsite užsibrėžtų tikslų. O jei prašote didelės sumos, už kurią atliksite nedaug darbų, toks projektas rėmėjui gali pasirodyti per brangus ir jis nebus paremtas. Paprastai biudžetas pateikiamas suskirstytas į finansavimo eilutes. Prie jo turi būti pridedamas biudžeto pagrindimas.

Patarimai biudžetui sudaryti:

suskirstyti projektą į atskiras finansavimo eilutes;
nurodyti kuo tikslesnes sumas;
įskaičiuoti savo indėlį;
paminėti visus kitus indėlius ar paramos šaltinius;
išdėstyti sąmatos eilutes pagal išlaidas ir pajamas (pavyzdžiui, išlaidos apgyvendinimui, kelionei, vizoms, draudimui ir kt.

5. Darbas komandoje

Tik gerai veikianti komanda gali sėkmingai įgyvendinti projektą. Išskyrus kai kuriuos išimtinius atvejus, sėkmingai paruoštas ir įgyvendintas projektas yra darnaus ir efektyvaus komandinio darbo rezultatas.

Projekto kūrimo procesas

Projektų kūrimo proceso atraminiai punktai yra šie:

Reikmių/problemų apibrėžimas;
Paskirtis, tikslas (ai);
Uždaviniai;
Laukiami rezultatai;
Metodika, veikla;
Tvarkaraštis;
Partneriai;
Biudžetas.

Tiksliai apskaičiuokite, kiek ir ko jums reikės projektui įgyvendinti. Neužmirškite apie projekte dalyvaujančius žmones, jūsų naudojamą įrangą, medžiagas, prietaisus, suskaičiuokite gyvenimo ir vertimų išlaidas. Būkite tikslūs, skaičiuodami dalyvių, ekspertų ir kitų dalyvaujančių asmenų kelionėsišlaidas. Pagalvokite apie kitas paramos formas. Neužmirškiteįskaičiuoti visas gyvenimo ir kelionės išlaidas, kurias pasiūlė jūsųpartneriai ar numatėte jūs patys, taip pat neužmirškite apskaičiuoti savanorių darbo, įrangos panaudojimo išlaidų ir t. t. Visa tai sudaro jūsų indėlį į projektoįgyvendinimą. Dauguma jūsų poreikių gali būti paremti „natūra", kadažmonės siūlys neatlyginamai padirbėti jūsų naudai, skirs patalpas arpaslaugas. Pasibaigus projektui, vykdytojai turi pateikti ataskaitą.

Ataskaita - tai projekto analizė, kurioje atsispindi informacija apie pasiektusrezultatus ir įgyvendintus tikslus. Būkite išradingi, pateikdamiataskaitas: iliustruokite jas nuotraukomis, grafikais, lentelėmis.

Kiti aspektai, kuriuos rašant projektą reikia apgalvoti, yra šie:

Kokia projekto trukmė?
Kiek jis kainuos?
Kokią paramą šiam projektui galime gauti?
Kokios sumos prašyti?
Koks bus mūsų įnašas?
PARAIŠKA

Paraiška - tai prašymas paremti projektą, kitaip tariant dokumentų rinkinys, kurio pagrindu ekspertų taryba priims sprendimą dėl finansavimo. Paraiškoje turi būti aiškiai išdėstyti šie punktai:

KĄ jūs norite daryti,
KODĖL jūs norite tai daryti,
KAIP jūs norite tai daryti,
KIEK bei KOKIOS paramos jūs prašote.

Paraiška - tai raštiškas pasiūlymas rėmėjui, kuriame jūs aiškinate, kodėl jis turėtų duoti savo pinigų jums. Paprastai rėmėjas labai nedaug žino apie jūsų organizaciją, todėl jūs turite keliuose puslapiuoseparodyti, kad esate patikima organizacija, turite patikimų idėjų beigalimybių savo planams įgyvendinti. Paraiška - tai jūsų organizacijosir jūsų „parduodamos" konkrečios idėjos reklama. Prastos idėjos neišgelbės net ir gerai parašytas projektas, tačiau prastai parašyta paraiška sužlugdys net pačias geriausias idėjas, kadangi potencialus rėmėjas neįstengs pro žodžių kratinį įžvelgti jūsų pasiūlymo teigiamų pusių.Pasiūlymą skaitantis potencialus rėmėjas norėtų gauti aiškius ir tikslius atsakymus į keletą pagrindinių klausimų:

Kas jūs esate?
Ką jūs darysite?
Kiek tai kainuos?
Kada projektas bus užbaigtas?
Kokie bus ilgalaikiai rezultatai ir kokia bus jų vertinimo sistema?
Kaip darbas bus tęsiamas ateityje be šio finansavimo šaltinio?
Paraiškos rašymas ir pateikimas

Pirmiausiai Jūs turite išsiaiškinti paramos teikėjo interesus, politiką ir procedūras.

Kiekvienas paramos teikėjas, duodamas pinigus siekia tam tikrų interesų - vykdo savo politiką. Taippat kiekvienas paramos teikėjas turi savo paraiškos pateikimoprocedūras. Norėdami viską atlikti nepriekaištingai, visų pirma turiteišsiaiškinti anksčiau paminėtus dalykus. Kaip tai padaryti? Jei yra skelbiamas konkursas, gerai išsiaiškinkite jo sąlygas ir tikslus, kuriuos galima rasti konkurso skelbime,kartais būna organizuojami pristatomieji konkurso seminarai. Apiebendrą politiką galima paskaityti organizacijos intemeto svetainėje.

Projekto planą pateikite tinkama paraiškos forma.

Dažnai rėmėjai turi nustatytą paraiškos formatą, kurio potencialūs dotacijų gavėjai turi laikytis. Jums būtina išsiaiškinti, ar jūsų potencialus rėmėjas naudojasi kokiu nors konkrečiu formatu ir jei taip, jūs privalote jo laikytis griežtai. Dalyvaudami konkurse jūs sutinkate su žaidimo taisyklėmis. Net jei būtų reikalavimas pateikti paraišką ant rožinio popieriaus su žydromis gėlytėmis, jūs privalėtumėte šito reikalavimo laikytis (žinoma, jums paliekama teisė galvoti, kad tai truputį kvaila, bet pateikdami paraišką ant balto popieriaus -pažeistumėte taisykles). Taip pat nepamirškite, kad paraiška padarys geresnį įspūdį, jei bus gerai apipavidalinta, patogi skaityti. Tvarkingai formuokite pastraipas, naudokite antraštes, šrifto išryškinimo priemones (pajuodinimą, pasvirusį ar pabrauktą, keleto dydžių šriftą).

Išdėstytą raštu koncepciją duokite kritiškai įvertinti specialistui ir kam nors, nesusijusiam su jūsų darbu.

Parengtą projektą verta duoti paskaityti konkrečios srities specialistui, kad prieš pateikdami projektą vertinti, žinotumėte, kad nepadarėte kompetencijos klaidų. Žmonės, ilgai dirbantys tą patį darbą, nebesugeba pažvelgti į savo veiklą iš šalies. Dėl šios priežasties pasitaiko atvejų, kai, aiškindami projekto esmę, autoriai pateikia nepakankamai detalių ir žmogui, iš šalies skaitančiam projektą, jis nebūna aiškus. Todėl verta parašytą projektą duoti perskaityti žmogui, kuris nieko nežino apie projektą, o jam neaiškias vietas vėliau detalizuoti ir paaiškinti.

Populiariausia paraiškos forma

Projekto pavadinimas:

Ar projekto pavadinimas glaustas, įsimenantis, tinkamas?

Santrauka: punktinis projekto išdėstymas ir visos paraiškos reziumė (ne daugiau kaip 1psl., optimalu - 0,5 psl.). Tai pati būtiniausia dalis, kadangi būtent ši pasiūlymo dalis patrauks skaitančiojo dėmesį ir pasakys jam, ar verta toliau skaityti. Santrauka turi būti parašyta ne tik aiškiai ir glaustai, bet ir pasakyti skaitančiajam, kas jūs esate ir ką jūsų pasiūlymas leis jums įgyvendinti. Tai neturėtų viršyti šešių - septynių sakinių. Paprastai lengviausia parašyti santrauką po to, kai visas likęs pasiūlymas būna jau užbaigtas.

Reikalingumo pagrindimas: kodėl reikalingas šis projektas.

Šioje dalyje jūs įrodote skaitančiajam, kad tas darbas, kurį atliksite panaudoję dotaciją, yra iš tiesų reikalingas. Svarbu atsiminti, kad problema gali būti žinoma jums, tačiau visai nebūtinai žinoma jūsų pasiūlymą skaitančiam asmeniui.

Projekto aprašymas: tikslai, uždaviniai ir kitos detalės, kaip bus įgyvendinamas ir vertinamas projektas.

Tikslai

Šios dalies paskirtis - papasakoti skaitančiajam, ką jūs tikitės atlikti panaudodami prašomą dotaciją. Dauguma rėmėjų nori žinoti, kokie yra jūsų ilgalaikiai tikslai bei trumpalaikiai uždaviniai.Projekto tikslai - veiklos gairės: ko projektas siekia, ką naujo numatoma sukurti. Pvz.Tikslas - padaryti taip, kad bendruomenėje pakiltų kompiuterinio raštingumo lygis.

Projekto uždaviniai - tai jame numatomi žingsniai galutiniam tikslui pasiekti.Pvz. Uždavinys - suorganizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus bendruomenės nariams.

Biudžetas: finansinis projekto aprašymas, prašoma pinigų suma ir paaiškinimai.

Tai daugumai finansavimo šaltinių ypač svarbi pasiūlymo dalis, kadangi taip tekstu išreikštoms idėjomspateikiami skaičiai. Sudarant biudžetą svarbu neužmiršti savo projektotikslų ir uždavinių, kadangi gerai parengtas biudžetas parodo visasišlaidas ir atitinka pasiūlymo žodinę dalį. Skaičiai turi būti kiek įmanoma konkretesni. Stenkitės neapvalinti skaičių. Sudarinėdami biudžetą nepamirškite, kad būtina aiškiai atskirti tuos kaštus, kuriems padengti prašote rėmėjų finansavimo, ir tas lėšas, kurias dengiate patys arba kitos jūsų pastangas remiančios pusės. Jūsų pačių įnašas nebūtinai turi būti piniginis. Savanorių darbas, naudojimasis kieno nors iš partnerių kompiuteriu ar kita technika - taip pat yra įnašas. Biudžetas turi būti suskirstytas į dvi dalis: išlaidos personalui ir ne personalui. Kiekvienoje dalyje išlaidos turi būti paskirstomos į tris grupes: rėmėjo finansuojama dotacija, jūsų organizacijos dengiamos išlaidos ir kitų organizacijų parama. Savo biudžeto santraukoje įtraukite šią informaciją: pagrindinių biudžeto punktų aprašymas, prašoma suma, nefinansinė parama.

Informacija apie organizaciją: organizacijos istorija ir valdymo organai; svarbiausios organizacijos veiklos kryptys, adresatai ir teikiamos paslaugos; sėkmingos veiklos, dalykiškumo ir gero įvaizdžio įrodymai.

Ši dalis paaiškina skaitančiajam, kas jūs esate ir kokių įgūdžių turite savo pasiūlymui įgyvendinti. Pagrindinėinformacija - tai jūsų organizacijos pavadinimas, teisinis statusas,adresas, bankas, per kurį bus pervedamos dotacijos, už dotacijospaskirstymą atsakingų asmenų pavardės. Smulkų organizacijos veiklos aprašymą, darbuotojų biografijas galite pateikti atskirai, priede. Nebijokite didelės apimties priedų, juk jie tam ir naudojami - siekiant neperkrauti pagrindinio teksto.

Priedai: projekto vadovų ir vykdytojų CV, organizacijos juridinį statusą patvirtinantys dokumentai, rekomendacijos, ketinimų protokolai, finansavimą patvirtinantys dokumentai, viskas, kas netilpo paraiškoje, bet gali ją papildyti.

Prieš išsiunčiant paraišką, galimi kontroliniai klausimai

Prieš išsiųsdami paraišką dar kartą ją peržiūrėkite, prieš tai padarę kelių dienų pertrauką, kad galėtumėte pažvelgti į savo rašytą tekstą „naujomis akimis".

Jūs turite būti tikri, jog atsakėte į šiuos klausimus:

Ar jūsų projektas atitinka rėmėjo prioritetus ir atrankos kriterijus?
Ar prie paraiškos formos pridėjote visus reikalingus dokumentus? Pvz., atitinkamų
darbuotojų CV, asociacijos įstatus ir/ar straipsnius, veiklos aprašymą?
Ar atsakėte į visus paraiškos formos klausimus?
Ar paraiškos formoje nurodėte, kaip jūsų projektas papildo ar skiriasi nuo panašių projektų,kuriuos vykdo ar įvykdė kitos organizacijos?
Ar įdėjote aprašymą, kaip įgyvendinsite projektą?
Ar nurodėte, kokiu būdu įvertinsite projektą?
Ar nurodėte, kaip bus vykdoma jūsų projekto rezultatų sklaida?

Gera paraiška turi atitikti šiuos reikalavimus:

Būti paremta puikia idėja;
Remtis gerai parengtu projektu;
Būti parašyta paprastai ir aiškiai;
Atitikti mecenato interesus ir veiklos kryptis;
Būti realistiška, gyvybinga ir nuoširdi.

Jei gavote paramą, turėsite atlikti šiuos darbus:

Pasirašyti sutartį ir jos laikytis;
Vykdyti projekte numatytą veiklą;
Pasirūpinti projekto finansų tvarkymu;
Pateikti ataskaitą.
Projektus galima teikti ir finansavimą gauti iš įvairių šaltinių, pagrindiniai yra tokie:

Fondai;
Verslo ir kitos įmonės;
Valstybinės institucijos;
Privatūs asmenys;
Kitos organizacijos.

KAIP PARAŠYTI PROJEKTĄ - ATMINTINĖ

Projektas - iniciatyva, keičianti situaciją.

Pagrindiniai projekto bruožai:

Aiškus tikslas / uždaviniai;
Tiksliai įvardinti laukiami rezultatai;
Apribotas tvarkaraštis - griežti terminai;
Biudžetas;
Darbas komandoje.
Projekto kūrimo procesas:

Reikmių / problemų apibrėžimas;
Paskirtis, tikslas (ai), laukiami rezultatai;
Uždaviniai;
Metodika, veikla;
Tvarkaraštis;
Partneriai;
Biudžetas.

Paraiška

Paraiška - tai prašymas paremti projektą. Paraiškoje turi būti aiškiai išdėstyta:

KĄ jūs norite daryti,
KODĖL jūs norite tai daryti,
KAIP jūs norite tai daryti,
KIEK bei KOKIOS paramos jūs prašote.

Medžiaga paruošta Jolantos Marijos Malinauskaitės


Balsavimas

Žiūrėta: 94137   |   Balsų: 112   |   Vidurkis:   5
Įvertink: 12345Komentarai

2014-04-09 Gal kas galite pasakyti, kokią pagrindinę informaciją reikia turėti, rengiant projektą? T.y kokie yra projekto parengimo literatūros šaltiniai? Ačiū.
by aš
2013-05-20 Sveiki. Gal kas galite patarti panašių straipsniu apie projekto rašymą, bendrą tvarka bei realizavimą. and.baronas@gmail.com Ačiū.
by Andrius
2012-07-12 Tekstas bevertis kai jo neperskaitai.... o jo neperskaitai todel kad REKLAMA UZSTOJA TEKSTO DALI... Tvarkykit puslapi...
by piktas
2011-12-01 sveiki gal kas galit padet parasyt projekta realiai reikia uzpildyti lentele.aciu.
by simona
2011-06-15 To Vytautas Manau autore norejo pasakyti ,kad projektai finansavimui gauti, o siaip man irgi idomu buvo paskaityti visai neblogai parasyta, zinoma norint parasyti gera projekta reikia daug dometis ir dirbti.
by al
2011-05-31 Labai gaila, kad autorė nuo pat pirmųjų eilučių klaidina skaitytoją. Paprastai rašomos paraiškos, tame tarpe ir paraiškos finansavimui, o projektai gali būti inicijuojami, vykdomi, kontroliuojami, bet jokiu būdu ne rašomi
by Vytautas
2011-04-12 aciu:)*
by Inesa
2010-11-08 Rašykit, mėginkit, ir nenusivilkit jei negausite finansavimo. Teorija mažai padės, bet užtat jūsų patirtis auganti su kiekvienu parašytu projektų bus vertingiausias dalykas. Sėkmės.
by Povilas
2008-10-25 Puiku. Konkretus ir aiškus paaškinimas. Ačiu.
by Vladas

Tavo komentaras:
Vardas*:
Komentaras*:
(jei negalite perskaityti apsaugos kodo, tiesiog atnaujinkite puslapį F5 pagalba)
Apsaugos kodas*:
* - privalomi laukai !


Draugai
Zaidimai2.lt,
Zaidimai88.lt,
Nemokami-zaidimai.lt 
flash žaidimai internete.
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai